ศุกร์ 15 กันยายน 2017

เริ่มเวลา: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(45)
07:00  
07:30  
08:00  
08:30  
09:00  
09:30  
10:00 สอน 01385181 ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์/ภาคม บำรุงสุข/30 คน
10:30  " 
11:00  " 
11:30  " 
12:00  
12:30  
13:00  
13:30  
14:00  
14:30  
15:00  
15:30  
16:00  
16:30  
17:00  
17:30  
18:00 การใช้โปรแกรม SPSS
18:30  " 
19:00  " 
19:30  " 
20:00  " 
เรียน อบรม/อื่นๆ