ห้องเรียน
- ขอใช้ห้องเรียนกรุณาติดต่อคุณวรรณา(จุ๋ม) โทร.1110

<< Click >>

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
- อาคารมนุษยศาสตร์ 1
- อาคารมนุษยศาสตร์ 2
- อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

<< Click >>

ระบบจองรถยนต์ออนไลน์
- คู่มือวิธีการใช้
- ขอเข้าใช้ระบบคลิกที่นี่

<< Click >>

ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 2 (ห้อง 213)

<< Click >>

ระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Humanities Kasetsart University.